Všeobecné obchodní podmínky platné od 17.února 2017   § 1 Všeobecná ustanovení

(1) Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných firmou Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha jako prodávajícím.
(2) Právní vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito Dodacími podmínkami, které jsou její součástí, se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

§ 2 Dodávka a převzetí zboží

(1) Termín dodání zboží potvrdí prodávající v kupní smlouvě vždy písemně a písemně či ústně pak u běžných objednávek.
(2) Zboží je dodáváno formou jeho převzetí kupujícím v sídle prodávajícího, případně předáním prvnímu veřejnému dopravci.
(3) Kupující se zavazuje zboží převzít do 10ti dnů od odeslání výzvy k převzetí prodávajícím. V případě, že kupující bude na avízo prodávajícího reagovat sdělením přepravních dispozic, dodavatel zajistí odbavení zboží do místa stanoveného přepravními dispozicemi na náklad a riziko kupujícího.
(4) Dodané zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím.
(5) Sjednaná dodací lhůta je dodržena, jestliže do jejího uplynutí odešle prodávající kupujícímu výzvu k převzetí zboží.

§ 3 Vlastnosti zboží

(1) Zboží je dodáváno na základě katalogové nabídky firmy Airflow s návodem k obsluze v jazyce českém v jednom vyhotovení.
(2) Prodávající poskytne záruku, jejíž délka je uvedena v dodacím listu. Dodací list je vždy nutno přiložit při reklamaci. Zjevné vady zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění nejpozději však do tří dnů od dodávky zboží. Ostatní vady je oprávněn kupující reklamovat písemně bezodkladně po jejich zjištění nejpozději však po dobu platnosti záruční doby uvedené v dodacím listu. Záruční lhůta začíná opět běžet dnem převzetí zboží nebo jeho předání prvnímu veřejnému dopravci, nejpozději však 11. dnem od zaslání avíza k převzetí zboží kupujícímu.
(3) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním zboží nebo zásahy prováděné na zboží kupujícím nebo třetí osobou.

§ 4 Cenová a platební ujednání

(1) Zboží je předáno společně s fakturou – daňovým dokladem. Splatnost faktury je 14 dnů pokud není dohodnuta delší. Zboží objednané přes E-shop lze hradit pouze dobírkou nebo úhradou 100% zálohové faktury bankovním převodem před vydáním nebo odesláním zboží. Dodavatel je oprávněn dle svého uvážení požadovat zaplacení zálohy při přijetí objednávky, pokud se jedná o zakázkovou atypickou výrobu.
(2) Za každý den prodloužení splatnosti je prodávající oprávněn navýšit cenu o 0,05 % z fakturované částky. Dlužná částka se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, může prodávající zastavit plnění záručního servisu. Počínaje třicátým dnem prodlení je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Dále je prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s upomínáním a vymáháním pohledávky.
(3) Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním mezi jím a kupujícím třetí osobě.

§ 5 Platnost dodacích podmínek

(1) Tyto dodací podmínky jsou platné pro všechny dodávky zboží firmy Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha. V případě, že smlouva obsahuje v některých svých ustanoveních odchylná ujednání, platí znění obsažené ve vlastní kupní smlouvě. Ustanovení Dodacích podmínek dohodou smluvních stran nedotčených zůstávají v platnosti.