Všeobecné obchodní podmínky platné od 25. května 2018  


§ 1 Všeobecná ustanovení
(1) Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných firmou Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha jako prodávajícím.
(2) Právní vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito Dodacími podmínkami, které jsou její součástí, se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
§ 2 Dodávka a převzetí zboží
(1) Termín dodání zboží potvrdí prodávající v kupní smlouvě vždy písemně a písemně či ústně pak u běžných objednávek.
(2) Zboží je dodáváno formou jeho převzetí kupujícím v sídle prodávajícího, případně předáním prvnímu veřejnému dopravci.
(3) Kupující se zavazuje zboží převzít do 10ti dnů od odeslání výzvy k převzetí prodávajícím. V případě, že kupující bude na avízo prodávajícího reagovat sdělením přepravních dispozic, dodavatel zajistí odbavení zboží do místa stanoveného přepravními dispozicemi na náklad a riziko kupujícího.
(4) Dodané zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím.
(5) Sjednaná dodací lhůta je dodržena, jestliže do jejího uplynutí odešle prodávající kupujícímu výzvu k převzetí zboží.
§ 3 Vlastnosti zboží
(1) Zboží je dodáváno na základě katalogové nabídky firmy Airflow s návodem k obsluze v jazyce českém v jednom vyhotovení.
(2) Prodávající poskytne záruku, jejíž délka je uvedena v dodacím listu. Dodací list je vždy nutno přiložit při reklamaci. Zjevné vady zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění nejpozději však do tří dnů od dodávky zboží. Ostatní vady je oprávněn kupující reklamovat písemně bezodkladně po jejich zjištění nejpozději však po dobu platnosti záruční doby uvedené v dodacím listu. Záruční lhůta začíná opět běžet dnem převzetí zboží nebo jeho předání prvnímu veřejnému dopravci, nejpozději však 11. dnem od zaslání avíza k převzetí zboží kupujícímu.
(3) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním zboží nebo zásahy prováděné na zboží kupujícím nebo třetí osobou.
§ 4 Cenová a platební ujednání
(1) Zboží je předáno společně s fakturou - daňovým dokladem. Splatnost faktury je 14 dnů, pokud není dohodnuta delší. Zboží objednané přes E-shop lze hradit pouze dobírkou nebo úhradou 100% zálohové faktury bankovním převodem před vydáním nebo odesláním zboží. Dodavatel je oprávněn dle svého uvážení požadovat zaplacení zálohy při přijetí objednávky, pokud se jedná o zakázkovou atypickou výrobu.
(2) Za každý den prodloužení splatnosti je prodávající oprávněn navýšit cenu o 0,05 % z fakturované částky. Dlužná částka se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, může prodávající zastavit plnění záručního servisu. Počínaje třicátým dnem prodlení je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Dále je prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s upomínáním a vymáháním pohledávky.
(3) Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním mezi jím a kupujícím třetí osobě.
§ 5 Platnost dodacích podmínek
(1) Tyto dodací podmínky jsou platné pro všechny dodávky zboží firmy Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha. V případě, že smlouva obsahuje v některých svých ustanoveních odchylná ujednání, platí znění obsažené ve vlastní kupní smlouvě. Ustanovení Dodacích podmínek dohodou smluvních stran nedotčených zůstávají v platnosti.
§ 6 Ochrana osobních údajů
(1) Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
(2) Naše společnost Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, IČO: 63830426, se sídlem Hostýnská 520, 108 00 Praha 10, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 15925, zpracovává Vaše osobní údaje jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
(3) Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 274 772 230, 274 772 370, nebo na e-mail: info@airflow.cz.
(4) Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: – budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, – plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, – umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
(5) Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
  • Poskytování služeb a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: název firmy, adresa, e-mail, telefon, IČO, DIČ, kontaktní osoby, nezbytně potřebujeme k poskytování služeb a plnění smluv.
  • Vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Marketing. Zasílání newsletterů a informačních e-mailů např. pozvánek na námi organizované odborné semináře. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 6 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery a informační e-maily jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 6 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
  • Fotografická dokumentace. Fotografie z námi organizovaných odborných seminářů používáme na našich webových stránkách pro názornou ilustraci charakteru těchto akcí. Nikdy nezveřejňujeme jména osob, ani názvy organizací.
(6) Pokud zákon nestanoví jinak, Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu 6 let. Tento časový interval je odvozen od až 3 roky trvající záruky na prodávané zboží a následný 3 roky trvající interval, během něhož by měla být pořízena případná adjustace a kalibrace Vámi zakoupeného zboží, kterou pro Vás jakožto výrobce zajišťujeme a jsme nuceni garantovat.
(7) Cookies. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
(8) Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
(9) Předání osobních údajů třetím osobám. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to následující poskytovatelé:
  • Česká pošta, s.p., IČO 47114983 – rozesílka informačních dopisů
  • Geis Parcel CZ s.r.o., IČO 63077051 – rozesílka zboží
  • ZNOVU s.r.o. IČO 48113620 – účetní firma
  • Google Czech Republic s.r.o., IČO 27604977 – Google Analytics
  • SYSTEGRA s.r.o., IČO 27337481 – správa databáze
  • Karel Sokol (KASO), IČO 61476013 – IT správa
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru vždy klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
(10) Předávání dat mimo Evropskou unii. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
(11) V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@airflow.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou obchodních podmínek se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, nebo se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
(12) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
(13) Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
(14) Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
(15) Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.